Wybierz stronę: Ujeścisko Łęgowo Osowa Wydminy

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM

SŁONECZNA KRAINA ŁĘGOWO

W ROKU SZKOLNYM 2017/18

6.00

Otwarcie przedszkola i schodzenie się dzieci w sali Grupy Elfy.

6.00-7.00

-przywitanie dzieci

-zabawy w kącikach zainteresowań

-zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, zabawy dowolne lub z niewielkim udziałem nauczyciela.

-czytanie bajek -realizacja Programu Mądre Przedszkole Czyta Dzieciom

– zabawa przy słuchaniu piosenek i muzyki

7.00 -8.30

Rozejście się dzieci do sal według planów pracy poszczególnych grup

-gimnastyka poranna

obserwacje ,dyżury i prace dzieci w kącikach przyrodniczych

-zabawy ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową i słuchową , motorykę małą

i dużą, grafomotorykę itp

-obserwacja dzieci , diagnozowanie ich zachowań i umiejętności.

-wspomaganie i korygowanie rozwoju – praca

z dziećmi z deficytami rozwojowymi oraz praca

z dziećmi zdolnymi

-czytanie bajek, zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy rytmiczno – ruchowe

czynności przygotowujące do śniadania

-czynności samoobsługowe i higieniczne

czynności przygotowujące do śniadania

8.30-9.00

Śniadanie- kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych.

Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku przy stoliku, uczenie samodzielności przy pełnieniu dyżurów.

W każdy czwartek stała realizacja Programu Kuchcikowo (dzieci same przygotowują kanapki)uczenie samodzielności przy samodzielnym przygotowywaniu posiłku

po śniadaniu

-mycie ząbków, czynności samoobsługowe

i higieniczne(Program Profilaktyczny)

-przygotowanie do zajęć

9.00-10.30

Mali badacze– rozbudzanie u dzieci pasji poznawania otaczającego świata – zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczyciela realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego i projektów autorskich. Wielozmysłowe poznawanie świata – poszukiwanie rozwiązań problemów

w ramach 15 obszarów podstawy programowej Wychowania Przedszkolnego – rozwijanie u dzieci czynności intelektualnych potrzebnych

w codziennych sytuacjach

i dalszej edukacji.

Edukacja językowa, zajęcia przygotowujące do nauki pisania i czytania, zajęcia logoterapii zajęcia matematyczne, ekologiczne, przyrodnicze, teatralne, plastyczne, język angielski, zajęcia umuzykalniające i rytmiczne, techniczne , kuchcikowo, zajęcia w ogrodzie botanicznym stosownie do pory roku, zajęcia sensoryczne na sali i podwórku przedszkola, zajęcia wspierające rozwój emocjonalno -społeczny , twórczy

i manipulacyjny , zabawy integrujące grupę, gimnastyka, podstawy wiary chrześcijańskiej, spotkanie i wycieczki edukacyjne związane z planem pracy i realizowanymi projektami autorskimi

10.30-11.00

II śniadanie

warzywa , owoce, soki, sałatki owocowe

( Program Zdrowego Żywienia)

środa i czwartek stała realizacja Programu Kuchcikowo

uczenie samodzielności przy przygotowywaniu posiłku

oraz okazjonalnie do planów pracy wypieki, przygotowywanie sałatek itp.

z udziałem dzieci

11.00-12.30

-zabawy w ogrodzie przedszkolnym

-zabawy ruchowe

-zabawy z elementami gier zespołowych

-spacery , wycieczki i spotkania według planu poszczególnych grup , obserwacje

i prace związane z programem ekologicznym

w ogrodzie botanicznym i placu zabaw, i poza przedszkolem

  1. przygotowania do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne

12.30-13.00

Obiad– kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole – realizacja zadań programowych w tym zakresie.Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku przy stoliku, uczenie samodzielności przy pełnieniu dyżurów.

Po obiedzie mycie ząbków, czynności samoobsługowe i higieniczne

( Program Profilaktyczny)

13.00-14.30

Cisza poobiednia (Grupa Krasnali

i dzieci które w danym dniu zgłaszają chęć leżakowania)

Realizacja Programu Mądre Przedszkole Czyta Dzieciom, zajęcia relaksacyjne ,słuchanie muzyki , zajęcia wyrównawcze

i indywidualne, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy grupowe, zajęcia teatralne, zajęcia dodatkowe itp.Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka – zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ciekawości, aktywności

i samodzielności, zajęcia z logopedii, terapii pedagogicznej.

14.30-15.00

Podwieczorekwdrażanie do utrzymania ładu i porządku przy stoliku, uczenie samodzielności przy pełnieniu dyżurów.

Po podwieczorku mycie ząbków, zajęcia samoobsługowe i higieniczne

15.00-17.00

Podczas sprzyjającej aury zajęcia na świeżym powietrzu

Gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, zabawa indywidualna i grupowa.

-zajęcia i zabawy w salach

-obserwacje w kącikach przyrodniczych

-zabawy teatralne

-zabawy w kącikach zainteresowań

-zajęcia wyrównawcze indywidualne

i grupowe

-zajęcia logorytmiczne

-zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

-zajęcia plastyczne i techniczne

  1. w każdy piątek porządkowanie sal wspólnie z nauczycielem

Po godzinie 16.00 Grupa Muszelki przechodzi do Grupy Elfów

Grupa Pszczółki przechodzi do Grupy Krasnali

Grupa Mali Ekolodzy przechodzi do Grupy Małych Odkrywców.

17.00 Rozejście się dzieci zamknięcie przedszkola

Do pobrania

Słoneczna Kraina Logo


ul. Nowa 7, 83-031 Łęgowo