Wybierz stronę: Ujeścisko Łęgowo Osowa Wydminy
ul. Siedleckiego 16, 80-299 Gdańsk
Zadzwoń 511024444 Napisz do nas slonecznakrainaosowa@gmail.com slonecznakrainaosowa@gmail.com
Szanowni Państwo,
informujemy, iż rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie sie 4 marca o godzinie 9.00, będzie odbywać się poprzez stronę internetową:
https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk (przed tym dniem nie można zalogować się do systemu).

Przebieg rekrutacji:
1. Etap wstępny - informator
Od 4 marca 2019 r. na stronie internetowej dla Rodziców będzie dostępny informator zawierający ofertę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gdańska.

2. Wypełnienie wniosku o przyjęcie Dziecka do przedszkola
Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawych trwa od 4 marca od godz. 9.00 do 15 marca 2019 r. do godz. 15.00, obejmuje wprowadzenie danywch dzieci do systemu i składanie wniosku do placówki. Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są Dzieci kontynujące, których Rodzice wcześniej złożyli w placówce kartę kontynuacji. Rodzice deklarują wybór maksymalnie 3 placówek (a w każdej z nich tylko i wyłącznie jedną grupę).

a) Rodzice wypełniają wnisek elektronicznie poprzez stronę internetową: https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk drukują go i podpisują, a następnie udają się do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej czy innej formy wychowania przedszkolnego znajdującego się na pierwszym miesjcu na liście placówek, do których dziecko stara się o przyjęcie) w celu złożenia wniosku. W przypadku braku dostępu do komputera i internetu, Rodzice mogą skorzystać z bezpłatnych "Furtek internetowych", które znajdują się w niżej wymienionych miejscach:
- siedziba Rady Osiedla Strzyża - ul. Ks. Sychty 12/14
- Szkoła Podstawowa nr 55 - ul. Wolności 6A

b) Jeżeli Rodzice nie mają możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełniają ręcznie wniosek w formie papierowej (można go otrzymać w każdym przedszkolu/szkole) i udają się do placówki pierwszego wyboru, gdzie do systemu wniosek wprowadzi Dyrektor placówki.

3. Potwierdzenie wniosku przez Rodziców w placówce pierwszego wyboru
Wniosek wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Rodzice z wersj papierową wniosku muszą udać się osobiście do przedszkola/szkoły czy innej formy wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru i i potwierdzić go od 4 marca najpóźniej do 15 marca 2019 r. do godz. 15.00.

4. Rekrutacja w systemie elektroniczym
Kolejnym etapem jest rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych czy innych form wychowania przedszkolnego w systemie elektronicznym na podstawie kryteriów naboru.

5. Kryteria naboru obowiązujące na terenie Gdańska
Postępowanie rekrutacyje prowadzone jest w oparciu o kryteria ustawowe (zgodne z ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.) oraz kryteria dodatkowe (obowiązujące w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych czy innych formach wychowania przedszkolnego na terenie maista Gdańska, określone w Uchwale nr XXXVII/984/17 Rady Miasta Gdańska  z dnia 30 marca 2017 r.).

6. Wyniki rekrutacji oraz listy dzieci zakwalifikowanych do placówek
W dni 27 marca 2019 r. o godz. 15.00 placówki ogłaszają listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych czy innych form wychowania przedszkolnego. Wyniki rekrutacji Rodzice mogą sprawdzić na dwa sposoby:
- w placówce pierwszego wyboru - lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
- logując się na stronie internetwej dla Rodziców.

7. Potwierdzenie przez Rodziców woli przyjęcia dziecka do placówki
W terminie od 28 marca od godz. 8.00 do 03 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 Rodzice muszą udać się do placówki, do której Dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez podpisanie deklaracji dot. czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Listy dzieci przyjętych do placówek zostaną opublikowane 08 kwietnia 2019 r. od godz. 15.00.

8. Rodzicom Dzieci nieprzyjętych do przedszkola przysługuje prawo wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandytaów przyjętych i nieprzyjętych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez Rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia Rodzice kandydata mogą wnieść do Dyrektora przedszkola od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

9. Rekrutacja uzupełniająca
Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybraych orzedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych czy innych form wychowania przedszkolnego mogą przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, która będzie prowadzona również przy użyciu systemu elektronicznego. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 06 maja 2019 r., zgodnie z harmonogramem.

10. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym określony Zarządzeniem nr 92/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 stycznia 2019 r.
Pliki do pobrania
Zasady rekrutacji.pdf
Do pobrania

Upoważnienia
Inne
Słoneczna Kraina Logo


ul. Siedleckiego 16, 80-299 Gdańsk