Wybierz stronę: Ujeścisko Łęgowo Osowa Wydminy
ul. Ełcka 28, 11-510 Widminy
Zadzwoń 790400787 Napisz do nas wydminy@slonecznakraina.pl wydminy@slonecznakraina.pl

 

Przedszkole Słoneczna Kraina w Wydminach istnieje od 1 września 2015r. Lokalizacja tego przedszkola mieści się w całkowicie nowym budynku na jednej kondygnacji  stworzonym do celów edukacyjnych w tym  w szczególności na funkcjonowanie przedszkola, które może objąć opieką 100 dzieci wieku od 1do 6 lat.
Budynek zlokalizowany jest w Wydminach przy ul. Ełckiej 2B i wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego CEN Wydminy.

Przedszkole Słoneczna Kraina funkcjonuje zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku i Rozporządzeniem MEN w sprawie prowadzenia Placówek Niepublicznych, Nadzór dydaktyczny pełni Warmińsko-Mazurski  Kurator Oświaty w Olsztynie, zaś warunków higienicznych pilnuje Stacja Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny  w Giżycku.

Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do godziny 17.00. Edukacją przedszkolną objęte są  dzieci w wieku od 3 do 6 lat , oraz  oddział z opieką żłobkową dla dzieci od 1 roku do 3 lat.  
Przedszkole posiada własną salę sportową, plac zabaw, boisko.

Teren przedszkola jest ogrodzony – od frontu budynku znajduje się  plac z piaskownicami, huśtawkami, zjeżdżalniami i innym kolorowym sprzętem dla dzieci, - bogaty  w różnego rodzaju drzewa, drzewka owocowe, krzewy oraz iglaki posadzone przez właściciela.
Ogród co roku wzbogacany jest o nowe gatunki i stanowi bogate źródło wiedzy dla podopiecznych, którzy dbają o ten ogród. Na terenie ogrodu i placu zabaw dostawiane są karmniki  i budki lęgowe dla ptaków. Część z nich powstaje na zajęciach z pomocą pana konserwatora.

Bliskie sąsiedztwo jeziora, lasów, gospodarstw, sadów i ogrodnictw daje przedszkolakom niepowtarzalną okazję do codziennej obserwacji ekosystemów i natury. Cała okolica ma bardzo bogatą historię.  To właśnie Wydminy zaraz po II wojnie światowej zyskały statut miasta, a że zostały wyzwolone przez odziały „żołnierzy wyklętych” statut miasta utraciły po pół roku. Mieszkańcy po latach oddali cześć wyzwolicielom i dzisiaj w centrum Wydmin ustawiony jest pomnik ku czci i pamięci żołnierzy wyklętych. To właśnie w gminnej wsi Gajerowskie w roku 1946 stoczony został krwawy bój żołnierzy AK z brygady wileńskiej z siłami urzędu bezpieczeństwa wspomaganymi przez odziały armii czerwonej. Dzieci z Przedszkola „Słoneczna Kraina” w Wydminach mają możliwość  krzewienie patriotyzmu.

Placówka współpracuje z wieloma lokalnymi instytucjami, a w szczególności z Gminnym Ośrodkiem Kultury, miejscową ochotnicza strażą pożarną, Domem Pomocy Społecznej, Parafią, lokalnymi przedsiębiorcami, nadleśnictwem Borki, Policją.
Budynek posiada kolorowe sale, pełne zabawek i pomocy edukacyjnych na stałe nazwane imieniem grup. Na ścianach widnieją malowane postaci ze znanych dzieciom bajek, nawiązujące do nazwy grupy. Freski są dziełem nauczycielek i pracowników przedszkola. W każdej sali znajduje się łazienka dostosowana do wieku podopiecznych. Każda grupa ma swoją własną, przestronną szatnię. Na korytarzu widnieją liczne ekspozycje prac dzieci oraz  kąciki: kreatywny, muzyczny, patriotyczny, ekologiczny, regionalny oraz tablice informacyjne do kontaktu z rodzicami.
Na piętrze budynku znajduje się duża sala, w której odbywają się spotkania, edukacyjne, występy dzieci, teatrzyków oraz przyjmowani są najważniejsi goście czyli Rodzice, Babcie, Dziadkowie. Tu odbywają się wszystkie większe przedszkolne imprezy: bale, Wigilie, Andrzejki itp. W osobnych, mniejszych pomieszczeniach prowadzone są zajęcia dodatkowe takie jak, sensoplastyka, zajęcia muzyczne, 
zajęcia taneczne i  itp.

Przedszkole wywiera nieoceniony wpływ na rozwój dziecka. Jest pierwszym, najważniejszym etapem edukacji, gdzie rozpoznaje się i rozwija talenty i zainteresowania, kształtuje się postawy i nawyki, uczy tolerancji, współczucia i dobroci, wychowuje. Przedszkole nie tylko przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole, ale też pozytywnie wpływa na rozwój motoryczny, inspiruje do bycia samodzielnym, kształtuje i rozwija chłonny i elastyczny umysł dziecka. Dziecko w przedszkolu poznaje reguły rządzące życiem społecznym.

Mając na uwadze rozwój i dobro dziecka przedszkole oferuje:
  • wsparcie wszechstronnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem  indywidualnych możliwości każdego dziecka
  • wszechstronną edukację pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
  • przyjazną, domową atmosferę akceptacji i wzajemnego zaufania, w której dziecko bawi się  i uczy;
  • prawidłowy rozwój fizyczny poprzez różnorodną aktywność ruchową;
  • zdobywanie doświadczeń aktorskich, recytatorskich, tanecznych poprzez udział w spektaklach, teatrzykach, konkursach;
  • szeroko pojętą edukację ekologiczną poprzez prowadzenie programów ekologicznych, współpracę z licznymi instytucjami ekologicznymi, udział w konkursach i imprezach promujących zdrowy i ekologiczny styl życia;
  • profesjonalne i nowatorskie przygotowanie dzieci siedmioletnich do podjęcia nauki w szkole.
 
Wszyscy nauczyciele pracujący posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z kwalifikacjami do pracy w przedszkolu. Nieustannie doskonalą swój warsztat pracy na studiach podyplomowych, kursach i warsztatach. Rodzice przedszkolaków biorą czynny udział w życiu przedszkola, są jego współtwórcami. Dzieje się to m.in. poprzez działającą przy placówce Radę Rodziców. Włączane są do edukacji od początku istnienia placówki dzieci niepełnosprawne, stosuje się nowatorskie metody aktywizujące, rozwijane są kompetencje czytelnicze i upowszechniania czytelnictwo wśród dzieci. Poprzez czynny udział w programie‚ Mądre Przedszkole Czyta Dzieciom’‚ Cała Polska czyta dzieciom’ rozwijane jest umiłowanie książek, wyobraźnia i świadomość czytelnicza. Przedszkole współpracuje także z Biblioteką Gminną w Wydminach.
Poprzez długofalowy projekt wychowania ekologicznego przedszkole rozwija  w  wychowankach szacunek do przyrody i środowiska naturalnego. W projekty ekologiczne wpisana jest współpraca z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

Przedszkole realizuje szereg programów autorskich, rozwijających wiedzę o regionie, mniejszościach narodowych i grupach etnicznych oraz Europie i świecie. Współpracuje                             z sąsiednimi placówkami edukacyjnymi i szkołami,  mając na celu ułatwienie adaptacji wychowanków do życia w szkole, która będzie ich   nowym etapem edukacji.

 
Najbliższe wydarzenia
Do pobrania

Karty zgłoszeniowe
karta zgłoszenia żłobek
karta informacyjna żłobek
Słoneczna Kraina Logo


ul. Ełcka 28, 11-510 Widminy