Wybierz stronę: Ujeścisko Łęgowo Osowa Wydminy
ul. Ełcka 28, 11-510 Widminy
Zadzwoń 790400787 Napisz do nas wydminy@slonecznakraina.pl wydminy@slonecznakraina.pl
page1image5781520

SPIS TREŚCI:

STATUTNIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

„SŁONECZNA KRAINA” W WYDMINACH

Rozdział I – Postanowienia Ogólne ..................................................................... 2
Rozdzia
ł II – Cele i zadania przedszkola ............................................................... 2
Rozdzia
ł III – Sposób realizacji zadań przedszkola ................................................... 4
Rozdzia
ł IV – Bezpieczeństwo ........................................................................ 10
Rozdzia
ł V – Współdziałanie z rodzicami .............................................................13
Rozdzia
ł VI – Organy przedszkola ..................................................................... 14
Rozdzia
ł VII – Organizacja przedszkola ...............................................................19
Rozdzia
ł VIII – Zasady Odpłatności................................................................... 21
Rozdzia
ł IX – Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola .........................................22
Rozdzia
ł X – Wychowankowie przedszkola ..........................................................29
Rozdzia
ł XI – Postanowienia końcowe ................................................................32

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1) Placówka nosi nazwę: Niepubliczne Przedszkole „Słoneczna Kraina” w Wydminach.

2) PrzedszkolewchodziskładZespołuSzkolno-PrzedszkolnegoCENWydminy
3) Siedziba placówki: 11-510 Wydminy, ul. E
łcka 2B
4) Organprowadz
ący:CENWydminySp.zo.o.zsiedzibawWydminach.
5) Nadzór pedagogiczny nad placówk
ą sprawuje: Warmińsko-Mazurski Kurator

Oświaty w Olsztynie.

§2

page1image3723680

1

page2image3732208

§ 3

Przedszkole działa na podstawie:

 1. a)  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.

  59) ze zmianami i przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie

  dotyczącym przedszkoli publicznych.

 2. b)  Kodeksu Pracy,

 3. c)  Niniejszego statutu.

  ROZDZIAŁ II
  CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Cele i zadania

 1. Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych).

 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 3. Przedszkole umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

 4. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy nauczycieli. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz zapewnia opiekę i kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych.

 5. Najważniejsze cele i zadania:

 6. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację

  warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

 7. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

 8. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

 9. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji

page2image1667712

2

page3image5768624
 1. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 2. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

 3. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowańprowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 4. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

 5. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

 6. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielnąeksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

 7. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielnąeksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

 8. Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), różnymiśrodowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców (prawnych opiekunów) za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

 9. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

 10. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z

page3image3769232

3

page4image3768608

pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

 1. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

 2. Podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej dzieci.

 3. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 4. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą przedszkolną.

 5. Zapewnienie opieki, wychowania i kształcenia specjalnego niepełnosprawnym wychowankom.

  ROZDZIAŁ III
  SPOSÓB REALIZACJI ZADA
  Ń PRZEDSZKOLA

  § 4 Sposób realizacji podstawy programowej

 1. Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu jej realizacji.

 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub z zespołem nauczycieli lub program innego autora (autorów).

 3. Dyrektor ustala zgodność programu z podstawą programową oraz dostosowanie programu do potrzeb i możliwości dzieci dla których jest przeznaczony. Czynność tę może dyrektor przeprowadzić osobiście lub powołać do tego celu zespół nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych lub może skorzystać z opinii wystawionej przez doradcę metodycznego wychowania przedszkolnego.

 4. Program może wykraczać poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 5. Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 6. Programy dopuszczone w przedszkolu stanową zestaw programów wychowania przedszkolnego.

 7. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci.

 8. Wspomaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego

  każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Podstawową forma aktywności jest zabawa.

page4image3768400

4

page5image5776944
 1. W trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody, zasady i formy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb i możliwości dzieci.

 2. Ponadto, w toku bieżącej pracy nauczyciele indywidualizują sposób oddziaływania odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 3. Nauczyciele systematycznie informują rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

 4. Informację o gotowości do nauki w szkole przekazuje się rodzicom (prawnym opiekunom) w formie pisemnej do 30 kwietnia.

  § 5 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 1. Przedszkole może udzielać dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynnikówśrodowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

 3. Potrzeba udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może wynikać w szczególności:

 • z niepełnosprawności;

 • z zaburzeń zachowania i emocji;

 • ze szczególnych uzdolnień;

 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;

 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

 • z choroby przewlekłej;

 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 • z niepowodzeń edukacyjnych;

 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego

  rodziny,

 • sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze

  zmianą

 • środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym

  kształceniem za granicą.

page5image5776528

5

page6image5777984

4. Nauczyciele przedszkola mają obowiązek:

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

 • określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;

 • rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w

  funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających

  funkcjonowanie dzieci i ich

 • uczestnictwo w życiu przedszkola;

 • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz

  potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i

  poprawy ich funkcjonowania;

 • współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i

  postdiagnostycznym w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działańpodejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania dalszych działań.

5. Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, których celem jest:

rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;
wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podj
ęcie wczesnej interwencji.

 1. W ostatnim roku pobytu w przedszkolu nauczyciele dokonują analizy i oceny gotowości szkolnej na podstawie przeprowadzonych obserwacji.

 2. Jeżeli w toku tych czynności ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ustaląże dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, udzielają natychmiast tej pomocy w toku bieżącej pracy i informują o tym dyrektora przedszkola.

 3. Dyrektor we współpracy z nauczycielami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach bieżącej pracy z dzieckiem oraz jako zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w następujących formach:

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia – dla dzieci szczególnie uzdolnionych

 • zajęcia specjalistyczne:

 • korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami

  rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

 • logopedyczne dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami

  sprawności językowych;

 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - dla dzieci

  przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym;

page6image5778400page6image5778608

6

page7image5778816

• inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola,

 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Forma ta wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 • porady i konsultacje

 1. Formy pomocy, wymiar godzin oraz okres udzielania ustala dyrektor przedszkola w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący przedszkole.

 2. Dyrektor może wyznaczyć koordynatora, który będzie wykonywał zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

11.Nauczyciele i specjaliści oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawęfunkcjonowania dziecka.

12. W przypadku, gdy z wniosków wynika, że pomimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodąrodziców, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka.

13.Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o objęciu ich dzieci formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wskazuje formę, wymiar godzin i okres udzielania tej pomocy.

 2. Procedura opisana w punktach 9-14 dotyczy także przypadków, gdy dziecko posiada opinię poradni lub orzeczenie o indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, z tym, że podczas planowania sposobu udzielania pomocy uwzględnia się zalecenia zawarte w orzeczeniu lub opinii.

 3. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci oraz nauczycielom. Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na polega na wspieraniu rodziców i

page7image5779232

7

page8image3795648

nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:

 • porady

 • konsultacje

 • warsztaty

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

 2. Pomoc może być udzielana z inicjatywy:

 • dziecka;

 • rodziców dziecka (prawnych opiekunów);

 • dyrektora przedszkola;

 • nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

 • poradni;

 • asystenta edukacji romskiej;

 • pomocy nauczyciela;

 • pracownika socjalnego;

 • asystenta rodziny;

 • kuratora sądowego;

 • organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

  19.Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana w formach wymienionych w punkcie 8 jest dokumentowana w odrębnych dziennikach. Zasady prowadzenia dzienników pomocy psychologiczno- pedagogicznej są określone w odrębnych przepisach.

  § 6 Opieka i kształcenie dzieci niepełnosprawnych

 1. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

 2. Przedszkole na miarę swoich możliwości zapewnia:

  1. a)  realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia

   specjalnego;

  2. b)  warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

   odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i

   edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;

  3. c)  zajęcia specjalistyczne;

  4. d)  inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby

   rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w

   szczególności zajęcia rewalidacyjne;

  5. e)  integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi

page8image1667296

8

page9image3760912

pełnosprawnymi;
f) przygotowanie dzieci do samodzielno
ści w życiu dorosłym.

 1. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje się zespół składający się z nauczycieli oraz specjalistów, którzy będą pracować z dzieckiem.

 2. Zadaniem zespołu jest koordynowanie udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Program ten opracowuje zespół na podstawie zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej ocenę funkcjonowania dziecka.

 3. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

 4. W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny, w programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęćwychowania przedszkolnego indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci.

 5. Zespół dwa razy w roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka i w miarę potrzeb modyfikuje program.

 6. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, przedszkole zatrudnia dodatkowo specjalistów lub nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub pomoc nauczyciela, w zależności od zaleceńporadni psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, które będzie realizował nauczyciel – pedagog specjalny wspólnie z nauczycielem grupy lub samodzielnie, a także zadania dla specjalistów i pomocy nauczyciela.

 7. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo udziału w spotkaniach zespołu, otrzymują kopie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka oraz programu.

10.Zajęcia realizowane w ramach kształcenia specjalnego są dokumentowane wg odrębnych przepisów.

§ 7 Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

1. Przedszkole umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez

a. zajęcia w języku polskim;

page9image1665840

9

page10image5779856

b. realizację treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego regionu i kraju; c. prowadząc nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają takie życzenie w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. Oświadczenie może być także wyrażone poprzez zawarcie z przedszkolem umowy o korzystanie z usług przedszkola,

gdzie jest adnotacja na temat nauczania religii,

 1. W miarę potrzeb organizowanie zajęć umożliwiających osłuchanie z językiem

  mniejszości narodowych, etnicznych, językiem regionalnym i podtrzymywanie tożsamości tych dzieci w zakresie narodowości, grupy etnicznej, językowej. Zasady organizowania tych zajęć są określone w odrębnych przepisach;

 2. Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społecznośćprzedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur, ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców (prawnych opiekunów).

 3. Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach uniwersalnych.

  § 8 Organizacja zajęć dodatkowych

 1. Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe.

 2. Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana z organem prowadzącym

  przedszkole.

 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych

  dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.

 4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

 5. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta

  ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci. Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i oddaje je po zakończeniu zajęć.

  § 9 Warunki lokalowe, baza

1. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwośćkorzystania z:

 1. a)  sal przedszkolnych - miejsce prowadzenia zajęć w zakresie opieki, wychowania i kształcenia;

 2. b)  pomieszczeńsanitarno-higienicznych;

 3. c)  szatni;

 4. d)  gabinetuterapeutycznego.

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego – miejsce

  aktywności ruchowej i obserwacji przyrodniczych;

 2. Dzieci mają możliwość korzystania z sali sportowej wchodzącej w skład zespół

  szkolno-przedszkolnego.

 3. Przedszkole zapewnia odpowiednie pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla

  wychowanków - bezpieczne i odpowiednie do zabawy i realizacji przyjętych

  programów.

 4. Przedszkole umożliwia korzystanie z posiłków.

page10image5780272page10image5780896

10

page11image3686656

ROZDZIAŁ IV BEZPIECZEŃSTWO

§ 10 Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

11.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzebśrodowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

12.zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

13. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - pod względem fizycznym jak i psychicznym,

14. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż,
15. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki

i wypoczynku a w szczególności:
16.sale przedszkolne posiadaj
ą właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz

powierzchnię użytkową,
17. przedszkole posiada sprz
ęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej,
18. w przedszkolu znajduj
ą się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania

pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania.
19. Szlaki komunikacyjne wychodz
ące poza teren przedszkola posiadają zabezpieczenia

uniemożliwiające wyjście bezpośrednio na jezdnię.
20.Za zdrowie i bezpiecze
ństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki

zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub

osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

 1. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby

  dorosłej.

 2. W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi może pomagać nauczycielowi doraźnie

  woźna.

 3. Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy

  15 dzieci.

 4. Każde wyjście poza teren przedszkola odnotowuje się w zeszycie wyjść wraz z

  podpisem nauczyciela odpowiedzialnego za bezpieczeństwo.

 5. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w

  nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.

  § 11 Postępowanie w sytuacjach szczególnych. Wypadki

 1. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) . W sytuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) , korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.

 2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

 3. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku

page11image5781104

11

page12image1679984

pierwszą pomoc przedmedyczną, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną. Po każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

 1. rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka,

 2. organ prowadzący przedszkole,

 3. pracownika służby bhp,

 4. społecznego inspektora pracy,

 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim izbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

 2. O wypadku, do którego doszło wwyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.

 3. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.

 4. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

 5. Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodąrodziców (prawnych opiekunów).

 6. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajko terapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami chemicznymi i in.

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami np. z policją.

  § 12 Wycieczki

 1. Przedszkole może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.

 2. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych). Wyjątkiem są krótkie, piesze wycieczki będące uzupełnieniem realizowanego programu wychowania przedszkolnego np. do parku, na pocztę, itp.

 4. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię inazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola.

 5. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. Kierownikiem wycieczki może być także inna, wyznaczona przez dyrektora przedszkola, osoba pełnoletnia, która:

  • ukończyła kurs kierowników wycieczek,

  • jest instruktorem harcerskim,

  • posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora

page12image1666048

12

page13image5782352

turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

 1. Kierownik wycieczki opracowuje program i regulamin wycieczki, zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa, określa zadania opiekunów, zapewnia apteczkę, sprzęt i ekwipunek, czuwa nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki.

 2. Przedszkole może posiadać dodatkową, zgodną ze statutem procedurę w zakresie organizacji wycieczek poza siedzibę przedszkola.

 3. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.

  § 13 Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

  1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

  2. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub ich prawni opiekunowie;

  3. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela;

  4. Rodzice (prawnych opiekunów) mogą pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobędo przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola - przedkładając upoważnienie nauczycielom prowadzącym oddział. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, adres zamieszkania, oraz serię i numer dowodu osobistego;

  5. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola lub za pośrednictwem innego pracownika przedszkola;

  6. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;

  7. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywałże nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa (podejrzenie, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających);

  8. Po każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami);

  9. Odmowa wydania dziecka z ww. powodu może także dotyczyć rodzica (prawnego opiekuna) . W tej sytuacji nauczyciel, próbuje kontaktować się z drugim rodzicem w celu odebrania dziecka oraz powiadamia o tym fakcie dyrektora (prawnego opiekuna) .

  10. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. Jeżeli tego nie uczynią nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i dyrektora podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji.

  11. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu dziecka w przedszkolu rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego

page13image3717648page13image3720768page13image3795232

13

page14image3754672

wyleczenia.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 2. Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):

  • zebrania grupowe – na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb,

  • dzień informacji - konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem,

  • dyżur dyrektora –dokładny termin jest podawany rodzicom (prawnym

   opiekunom) na pierwszym zebraniu,

  • zajęcia otwarte - 2 razy w roku,

  • formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców (prawnych

   opiekunów) takie jak warsztaty, szkolenia, porady, konsultacje nauczycieli i

   specjalistów,

  • uroczystości i spotkania okolicznościowe – według kalendarza imprez,

  • festyny rodzinne – 1 raz w roku

 3. W przedszkolu jako organ przedszkola może działać Rada Rodziców.

§ 15 Prawa rodziców

Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

 1. znajomości koncepcji przedszkola i udziału w jej opracowaniu,

 2. zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz współdziałania w jego

  realizacji,

 3. planowych systematycznych spotkań z nauczycielami oddziału,

 4. uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka oraz postępów w jego

  rozwoju,

 5. uzyskania informacji na temat stanu gotowości szkolnej swojego dziecka,

 6. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji

  pracy przedszkola, w tym także podczas ewaluacji wewnętrznej.

 7. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu

  i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie

  rodziców oraz podczas ewaluacji zewnętrznej.

 8. korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) ,

 9. włączania się w organizację życia przedszkolnego,

 10. życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy jej

  treści itp.

  § 16 Obowiązki rodziców

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek czuwać nad prawidłową realizacjąobowiązku przedszkolnego dzieci sześcioletnich, w szczególności zapewnićuczestnictwo dzieci w zajęciach.

ROZDZIAŁ V WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI

§ 14 Formy współpracy przedszkola z rodzicami

page14image5782768page14image5783392

14

page15image3756544

2. Przedszkole oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów) :

 1. a)  bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka,

 2. b)  terminowego regulowania opłat,

 3. c)  przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki,

 4. d)  aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola,

 5. e)  kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki.

page15image3754256

Organami przedszkola są:

ROZDZIAŁ VIORGANY PRZEDSZKOLA

§ 17

 1. dyrektor przedszkola

 2. rada pedagogiczna

 3. zastępca dyrektora d/s pedagogicznych (w przypadku powołania)

 4. Rada Rodziców - w przypadku powołania

  § 18 Dyrektor

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Kompetencje dyrektora przedszkola:

 1. a)  kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;

 2. b)  organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

 3. c)  zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

 4. d)  przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym

  pracownikom przedszkola;

 5. e)  występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie

  odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników

  przedszkola,

 6. f)  jest przewodniczącym rady pedagogicznej;

 7. g)  prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej;

 8. h)  realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji

  stanowiących,

 9. i)  wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu

  wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 10. j)  powołuje zespoły zadaniowe do realizacji zadań statutowych przedszkola;

 11. k)  sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niżdwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru

  pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;

 12. l)  dokonuje oceny pracy nauczycieli;

 13. m)  wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym nadaje

page15image3756336page15image3757584

15

page16image3756752

3.

4. 5.

6. 7.

1. 2.

stopień awansu nauczyciela kontraktowego;

 1. n)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi

  odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

 2. o)  gospodaruje majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie;

 3. p)  odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji

  oświatowej,

 4. q)  powierza po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący przedszkole i radę

  pedagogiczną dodatkowe stanowiska kierownicze w przedszkolu;

 5. r)  dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego;

 6. s)  sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego

  rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

 7. t)  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i

  nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

 8. u)  zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i

  opiekuńczo-wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji;

 9. v)  w przypadkach określonych statutem skreśla dzieci z listy wychowanków, po

  wcześniejszym podjęciu takiej uchwały przez radę pedagogiczną;

 10. w)  przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia

  organowi prowadzącemu;

 11. x)  ustala ramowy rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad

  ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

 12. y)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia

  specjalnego dziecka;

 13. z)  organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju

  dziecka w oparciu o opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 14. aa)  zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

bb) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole

dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją;
cc) zapewnia ochron
ę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola;

W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radąrodziców oraz organem prowadzącym przedszkole i organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

Stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola.

Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, jeśli nie utworzono takiego stanowiska, inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 19 Rada pedagogiczna

Radę pedagogiczną tworzą dyrektor jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu.

Rada pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

page16image3759040

16

page17image3759664
 1. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po każdym semestrze oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 4. Kompetencje rady pedagogicznej:

7.

Kompetencje stanowiące:
zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym roczny plan pracy;

ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
podejmuje uchwa
ły w sprawie eksperymentów pedagogicznych;
podejmuje uchwa
ły w sprawach skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do

przedszkola;
ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego

nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;

zatwierdza regulamin rady pedagogicznej.
Kompetencje opiniuj
ące:
opiniuje organizacj
ę pracy przedszkola;
opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznacze
ń, nagród i wyróżnień, opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

opiniuje programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu.

Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:
a. przygotowuje ramowy rozk
ład dnia i wnioskuje do dyrektora o zatwierdzenie;

8.

9.

a) b) c) d)

e)

f)

a) b) c)

d)

 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 2. Członków rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw omawianych na zebraniach, w szczególności informacje dotyczące konkretnych osób i dzieci.

 3. Do realizacji zadań statutowych przedszkola, dyrektor powołuje spośród członków rady pedagogicznej zespoły nauczycieli. Powołanie zespołów może być na czas określony lub nieokreślony. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora przedszkola na wniosek tego zespołu.

 4. Dyrektor przedszkola, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników przedszkola. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tego przedszkola.

 5. Zespół zadaniowy określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

page17image3793568

17

page18image5785056

§ 20 Rada Rodziców

 1. Rada Rodziców jest organem, który może ale nie musi być powołany w placówce, wybranym w jawnym głosowaniu wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

 2. W skład Rady Rodziców wchodzą reprezentanci poszczególnych grup:

 1. a)  przewodniczący,

 2. b)  z-ca przewodniczącego,

 3. c)  skarbnik

3. Cele i zadania rady rodziców:

 1. a)  reprezentowanie wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola;

 2. b)  pobudzenie i angażowanie do współpracy z przedszkolem pozostałych rodziców;

 3. c)  Rada Rodziców gromadzi fundusze ze składek rodziców i innych źródeł i wydatkuje je na potrzeby dzieci.

 4. d)  Kompetencje Rady Rodziców:

 5. e)  Rada Rodziców ma wpływ na działalność przedszkola;

 6. f)  Rada Rodziców uczestniczy w doborze zajęć dodatkowych prowadzonych na terenie przedszkola;

 7. g)  Rada Rodziców ma prawo złożenia wniosku do dyrektora ze skargą na pozostałych pracowników przedszkola.

§ 21 Zasady współdziałania organów przedszkola

 1. Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wspomaganie rozwoju dzieci, ich dobro i bezpieczeństwo, a także jakość pracy przedszkola.

 2. Dyrektor przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy przebieg informacji między organami przedszkola.

 3. W zebraniach rady rodziców może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor przedszkola

page18image5785888

18

page19image3694560

4. 5.

§ 22

1. 2. 3.

4. 5.

i ewentualnie inni członkowie rady pedagogicznej.
W zebraniach rady pedagogicznej w miar
ę potrzeb i po wcześniejszym ustaleniu może brać udział rada rodziców lub jej przedstawiciele.
Dyrektor przedszkola informuje rad
ę pedagogiczną oraz radę rodziców o wynikach ewaluacji zewnętrznej.

Sposób rozwiązywania sporów między organami i innymi podmiotami przedszkola

Dyrektor przedszkola rozstrzyga wnoszone sprawy sporne pomiędzy organami z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.
Wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Jeżeli uchwała statutowego organu jest niezgodna z obowiązującym prawem lub narusza interesy przedszkola i nie służy rozwojowi jej wychowanków wstrzymuje jej wykonanie lub informuje o niezgodności z przepisami prawa właściwy organ przedszkola i uzgadnia z nim sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały lub sporu.

W przypadku braku uzgodnienia o którym mowa w punkcie 3, dyrektor przedszkola przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu organowi (prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny).
Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotycz
ące funkcjonowania przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ VII ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 23 Akusz organizacji przedszkola

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia.

 2. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.

 3. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

 4. liczbę oddziałów;

 5. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

 6. tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka obcego nowożytnego, jeśli stanowią one

  zajęcia wyodrębnione;

 7. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

 8. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska

  kierownicze;

 9. liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z

  informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin

  zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

 10. liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;

 11. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

  prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

page19image5786304

19

page20image3731168

12. Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe organowi prowadzącemu przedszkole.

13. Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.

14.W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola do dnia 30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

15.W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola po dniu 30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

§ 24 Organizacja i czas pracy przedszkola

 1. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 75.

 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w

  zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz

  rodzaju niepełnosprawności.

 3. W przedszkolu można utworzyć łącznie 3 oddziały.

 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez

  organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady

  rodziców.

 6. Przedszkole czynne jest w dni robocze w godzinach od 6.30 do 17.00

 7. Czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godzin dziennie, w tym 5 godzin bezpłatnej

  opieki, wychowania i kształcenia w czasie ustalonym przez organ prowadzący tj. od

  8.00 do13.00.

 8. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu

  nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z

  uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.

 9. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i

  opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.

 10. Przedszkole odpowiednio do potrzeb środowiskowych może prowadzić:

11.kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
12. Indywidualne obowi
ązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci, których

stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
13. Dziecku obj
ętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 14. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych

page20image5787344

20

page21image3708080

funkcji, rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
15. W przedszkolu mog
ą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego

bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

§ 25 Formy pracy

§ 26

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów.

 2. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 4. Formami pracy w przedszkolu są:

 1. Zajęcia i zabawy dowolne

 2. Zajęcia obowiązkowe

 3. codzienne zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym zaplanowane i

  kierowane przez nauczyciela

 4. czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci

 5. spacery

 6. wycieczki

 7. uroczystości przedszkolne

 8. sytuacje okolicznościowe

 1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w

  przedszkolu trwa 60 minut.

 2. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości

  rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęćdodatkowych i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

  z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;

  z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

 3. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne

  przepisy.

  ROZDZIAŁ VIII ZASADY ODPŁATNOŚCI

Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

2. Wysokość opłaty za świadczenia w zakresie opieki, wychowania i nauczania wykraczające poza 5 godzin tzw. opłatę stałą ustala Organ Prowadzący przedszkole

page21image3736576

21

page22image5788176
 1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.

 2. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustalane są przez Organ Prowadzący

  na każdy rok szkolny

 3. Dzieci mają możliwość korzystania z czterech posiłków.

 4. Opłata stała nie jest wnoszona przez rodziców (prawnych opiekunów) tylko w

  przypadku urlopowania dziecka na okres jednego pełnego miesiąca kalendarzowego.

 5. Zgłoszenie o urlopowaniu dziecka musi nastąpić co najmniej w ostatnim dniu

  miesiąca, poprzedzającego miesiąc urlopowania i zawsze w formie pisemnej do

  dyrektora.

 6. Wysokość stawki żywieniowej ustala Organ Prowadzący

 7. Odpłatność za wyżywienie i przygotowanie posiłków pobierana jest od rodziców za

  każdy miesiąc z góry, do 10-go każdego miesiąca. Wpłaty są wnoszone na konto

  przedszkola.

 8. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za

  każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka, w przypadku jeśli nieobecność nie była zgłoszona wcześniej. Zwrot następuje w następnym miesiącu rozliczeniowym.

11. Personel przedszkola ma prawo do korzystania z wyżywienia na warunkach ustalonych przez organ prowadzący .

ROZDZIAŁ IX
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 27 Inne stanowiska kierownicze

 1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

 2. Powierzenia tego stanowiska i odwołania ze stanowiska dokonuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii organu.

 3. Wicedyrektor ds. pedagogicznych pełni wszelkie czynności związane z realizacjąnadzoru pedagogicznego.

 4. Zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności.

§ 28 Nauczyciele

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 3. Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy.

 4. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

  1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;

  2. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,;

page22image3717856

22

page23image3757792
 1. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

 2. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w indywidualnej

  teczce;

 3. ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby i

  możliwości dzieci, w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia;

 4. dokonanie analizy gotowości szkolnej dzieci, które w danym roku podejmą naukę w

  klasie I;

 5. wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji

  oddziaływań oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej

  pracy;

 6. stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego;

 7. włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania i

  wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;

 8. współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-

  pedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do potrzeb i sytuacji społecznej dziecka;

 9. planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach

  doskonalenia zawodowego;

 10. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o

  estetykę powierzonej sali przedszkolnej;

 11. udział w pracach rady pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami rady

  pedagogicznej;

 12. udział w pracach zespołów zadaniowych zgodnie z powołaniem dyrektora;

15.współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z

uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

16.prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

17. zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp;
18. realizacja uchwa
ł i wniosków rady pedagogicznej, wniosków i zaleceń dyrektora oraz

osób kontrolujących;
19.realizacja innych zada
ń zleconych przez dyrektora przedszkola a wynikających

z bieżącej działalności placówki.
20. Nauczyciel otacza indywidualn
ą opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje

kontakt z ich rodzicami w celu wspierania rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i potrzeb. Informacji dotyczących dzieci udzielają rodzicom wyłącznie dyrektor i nauczyciele. Kompetencji takich nie posiadają pracownicy niepedagogiczni;

21. Nauczyciel współpracuje z nauczycielem współprowadzącym grupę w zakresie planowania pracy, realizacji oraz analizy podjętych działań, ustalania i wdrażania wniosków odnoszących się do grupy oraz poszczególnych dzieci;

22.Nauczyciel współpracuje z pracownikami niepedagogicznym oraz specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu na rzecz wspierania rozwoju dzieci;

23. Nauczyciel ma prawo:
24. Wyboru lub opracowania programu;
25. Doboru pedagogicznych zasad, metod i form pracy odpowiednio do potrzeb i

page23image3762784

23

page24image3761744

§ 29

możliwości dzieci;
26. Korzystania z uprawnie
ń przysługujących nauczycielom i pracownikom zawartych w

odrębnych przepisach;
27. Korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony

dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-

oświatowych.
28. Nauczyciel dokonuje ewaluacji pracy w
łasnej oraz wdraża podjęte wnioski na rzecz

własnego rozwoju zawodowego.

Specjaliści

Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów w zależności od potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego.

§ 30 Pracownicy niepedagogiczni

§ 31

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

 2. Podstawowym zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie

  sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego

  otoczenia w ładzie i czystości.

 3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani natychmiast reagować na:

  1. wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,

  2. osoby postronne, przebywające na terenie Przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.

 4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor Przedszkola.

  ROZDZIAŁ X WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

Wiek dziecka a pobyt w przedszkolu

 1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 - 6 lat.

 2. Dziecko może przebywać w przedszkolu od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 5. Dzieci w wieku 6 l jest objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 6. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może

page24image5789008

24

page25image3772144

uczęszczać do przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W tym przypadku rodzice są zobowiązani dostarczyć odroczenie od obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko.

 1. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.

 2. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły obwodu, w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formąpowiadomienia jest pisemny wykaz dzieci sporządzony i przekazany do 30 września każdego roku szkolnego.

 3. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego „zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określająodrębne przepisy.

 4. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola.

§ 32 Prawa i obowiązki dzieci

 1. W przedszkolu przestrzegana jest konwencja o prawach dziecka. Przedszkole uznaje, iż dziecko wymaga specjalnej opieki i ochrony. Ma ono niepodważalne prawa, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, rozwój osobowości i samorealizacji.

 2. Dzieci mają prawo do:

  1. Opieki i pomocy ze strony dorosłych

  2. Bezpiecznych i higienicznych warunków;

  3. Korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia

  4. Poszanowania ich godności osobistej i nietykalności;

  5. Akceptacji i szacunku;

  6. Zabawy jako podstawowej formy aktywności;

  7. Właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania oraz

   nauczania-uczenia się zgodnie indywidualnymi potrzebami i

   możliwościami;

  8. Wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb

  9. Aktywności i wyrażania swoich inwencji twórczych

  10. Bezkonfliktowego rozwiązywania problemów

  11. Pozytywnego wzmacniania przez dorosłych

  12. Spokoju i wypoczynku;

  13. Ochronyprzedwszelkimiformamiwyrażaniaprzemocyfizycznej

   bądź psychicznej;

  14. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie

page25image3772768

25

page26image5791088

wspomagania rozwoju i edukacji;
o. Korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. W przedszkolu nie wolno stosować wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

 2. Przedszkole pomaga zrozumiećże funkcjonowanie w grupie przedszkolnej to nie tylko prawa, ale obowiązki. Dzieci mają obowiązek:

 1. a)  Przestrzegać zawartych umów dotyczących sposobu zachowania, w tym zasad bezpieczeństwa;

 2. b)  Słuchać i reagować na polecenia nauczyciela

 3. c)  Szanować mienie przedszkola;

 4. d)  Zachowywać porządek i czystość;

 5. e)  Zgodnie współdziałać w zespole;

 6. f)  Szanować prawa innych, w tym do zabawy;

 7. g)  Szanować wytwory pracy innych;

 8. h)  Stosować formy grzecznościowe;

 9. i)  Akceptować indywidualność każdego dziecka;

 10. j)  Przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych;

 11. k)  Polubownie rozwiązywać konflikty;

 12. l)  Dbać o swój wygląd;

 13. m)  Informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach;

§ 33 System motywowania do zachowań pożądanych

1. W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanychśrodków wychowania są nagrody społeczne i rzeczowe.

2. Nagrody:

 1. Pochwala indywidualna

 2. Pochwala wobec grupy

 3. Pochwala przed rodzicami

 4. Dostęp do atrakcyjnej zabawki

 5. Dyplom uznania

 6. Drobne nagrody rzeczowe

 7. Przewodzenie w zabawie

  Nagradzamy za:

 1. Stosowanie ustalonych zasad i umów

 2. Wysiłek włożony w wykonana prace

 3. Wywiązanie się z podjętych obowiązków

 4. Bezinteresowna pomoc innych

 5. Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola

3. Dzieci znają zasady dezaprobaty za nieprzestrzeganie ustaleń.

page26image5792544

26

page27image5793792

4. Konsekwencje złego zachowania:

1.

2. 3.

Upomnienie słowne indywidualne
Upomnienie słowne wobec grupy
Poinformowanie rodziców o przewinieniu
Odsunięcie od zabawy
Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych

emocji
Rozmowa z dyrektorem
Konsekwencje stosowane są za:
Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i

przedszkolu
Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i

innych
Zachowania agresywne
Niszczenie wytworów pracy innych
Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków

§ 34 Procedura dotycząca skreślania dziecka z listy wychowanków

Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może skreślić dziecko z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

 1. zalegania z należnymi opłatami za 1 miesiąc;

 2. powtarzającego się nieterminowego regulowania należności;

 3. nie uczęszczania dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej 1

  miesiąc;

 4. w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci;

 5. w przypadku częstego pozostawania dziecka w przedszkolu poza godzinami jego

  otwarcia;

Skreślenie dziecka na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nie wymaga uchwały

rady pedagogicznej;
Tryb post
ępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków w drodze uchwały rady

pedagogicznej:

 1. uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach, które mogą być

  powodem skreślenia dziecka z listy wychowanków;

 2. ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie powinno

  uczęszczać do przedszkola;

 3. podjęcie uchwały o skreśleniu;

 4. pisemne poinformowanie rodziców o skreśleniu z listy;

 5. od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do

  odwołania do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od

  pisemnego powiadomienia;

 6. po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków;

W przypadku dziecka odbywającego roczny obowiązek przedszkolny zapewnia się dziecku realizację tego obowiązku w innym przedszkolu.

ROZDZIAŁ XI

4.

page27image5792128

27

page28image3773600

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

§ 37

§ 35Innepostanowienia

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu i procedury wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

page28image3773808page28image3772352

§ 38

1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala sięudostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola poprzez:

 1. wywieszenie zarządzenia dyrektora w sprawie ogłoszenia treści statutu;

 2. zapoznanie z treścią statutu organów kolegialnych przedszkola w trakcie rady

  pedagogicznej oraz zebrania ogólnego rodziców;

 3. udostępnienie statutu na żądanie podmiotom przedszkola i organom kontrolującym

  przez dyrektora przedszkola w placówce.

 1. Tekst ujednolicony statutu wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.

 2. Traci moc tekst jednolity statutu z dnia 1 lipca 2016r.

   

Do pobrania

Karty zgłoszeniowe
karta zgłoszenia żłobek
karta informacyjna żłobek
Słoneczna Kraina Logo


ul. Ełcka 28, 11-510 Widminy